Regulamin Szkoleń

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem szkoleń jest Effective Way Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001071055, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9442285642, numer REGON:  527017455.

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: ul. Dębowa 24a, 32-031 Mogilany

adres poczty elektronicznej: bm@beatamorsztyn.pl

telefon: +48 501381600

2. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Każdy Uczestnik zobowiązany jest – przed przystąpieniem do szkolenia – do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i dostosowania się do jego postanowień.

3. Szkolenia odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej beatamorsztyn.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom.

Zawarcie umowy

4. Zawarcie umowy następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszenia on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną, a także zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Zawierając umowę Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty.

5. Równocześnie z akceptacją  Regulaminu Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, publikacji i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych.

6. Uczestniczenie w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku do celów związanych z promocją Organizatora poprzez umieszczanie zdjęć w przestrzeni publicznej, bez wynagrodzenia.  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację w Internecie (w tym na portalach społecznościowych) oraz na stronie internetowej beatamorsztyn.pl

7. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

8. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie formularza zgłoszenia, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz dokonanie opłaty w terminie wskazanym przez Organizatora.

Odstąpienie od umowy

9.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że świadczenie usług nie rozpoczęło się przed upływem ww. 14-dniowego terminu.

10. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. 

Odwołanie i zmiana terminu szkolenia

12. W przypadku, gdy Organizator z przyczyn losowych, niezależnych od siebie (np. choroba) nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.

13. W sytuacji opisanej w pkt. 12 powyżej, Organizator w miarę możliwości zaproponuje nowy termin odbycia szkolenia.

14. W przypadku gdyby nowy termin  był dla Uczestnika nie do zaakceptowania, Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w części dotyczącej odwołanego szkolenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy we ww. części Uczestnik może dokonać – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej – w terminie 14 dni od chwili poinformowania go o odwołaniu szkolenia. Zwrot kosztów dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w szkoleniu (tj. zwrot nie obejmuje innych kosztów poniesionych lub zaplanowanych przez Uczestnika, np. kosztów dojazdu lub noclegu).

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, godziny oraz miejsca szkolenia. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną zawiadomieni za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku istotnych zmian terminu i miejsca szkolenia, Uczestnik może odstąpić od umowy w części zmienionego szkolenia i zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot kosztów dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w szkoleniu (tj. zwrot nie obejmuje innych kosztów poniesionych lub zaplanowanych przez Uczestnika, np. kosztów dojazdu lub noclegu).

Regulacje pkt 13 powyżej stosuje się odpowiednio.

Przepisy końcowe

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania szkolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć.

17. Materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

18. Utrwalanie przez Uczestników szkolenia za pomocą jakichkolwiek urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz jest zabronione.

19. Organizator może odmówić wstępu na szkolenie (lub wyprosić z niego) osobę, która będzie pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osobę, której zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników albo będzie wyraźnie utrudniać prowadzenie szkolenia. Takiej osobie nie będzie przysługiwać zwrot pobranych opłat.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

21. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.